Chớ nghĩ quan là đã bảnh bao
Yêu nhau một giống nghĩa đồng bào
Bới lông tìm vết lòng không nỡ
Giục bị xui nguyên tội xiết bao
Dấu đỏ loè dân trò lính lệ
Môi thâm hớt nhảm lối cường hào
Kiếm xu không phải mình không thạo
Bắt nạt dân đen có lẽ nào


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004