Đời Hán nhiều hào tộc
Ơn sâu càng kiêu dâm
Đi ngựa giẫm người chết
Quan lại không hé răng
Lầu hồng xuân yến tiệc
Vài dặm thấy mây xanh
Đèn vàng thuốc suốt ngày
Không lo màu sắc lạt
Người đẹp đều như trăng
Nam uy không thể địch
Phù sung tự trời sa
Không ra từ trong nước
Đàn tấu khúc "Vân hoà"
Sáo thổi bài "Phượng chất"
Chỉ hận Lỗ Dương chết
Chẳng ai chặn vầng nhật


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc, NXB Giáo dục, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)