Vườn phía tây trồng hoa đầy khắp
Đường lên lầu cũng mọc toàn hoa
Dưới hoa một mạ trổ ra
Con quan nhổ phắt như là cỏ hoang

tửu tận tình do tại