Cỏ huyên mọc khắp thềm nhà
Con chơi tận chân trời xa
Mẹ già tựa cửa trông ngóng
Không xem cỏ huyên nở hoa

tửu tận tình do tại