Tuyền Châu năm canh trống đánh
Trăng nghiêng xuống góc tây nam
Đương thời có một hành khách
Thuyền đơn chia tay lên đàng
Kinh đô không người thân thiết
Thi rớt buồn đời dở dang

tửu tận tình do tại