Nay mừng những kẻ nông phu,
Cầu cho hoà cốc, phong thu bình thời.
Vốn xưa nông ở bậc hai,
Thuận hoà mưa gió ấy thời lên trên.
Quý hồ nhiều lúa là tiên,
Rõ ràng phú túc, bình yên cả nhà.
Bốn mùa xuân lại thu qua,
Muốn cho tiền lúa đầy nhà hán sương.
Bước sang hạ giá thu tàng,
Thu thu tiễn hoạch, giàu ngang Thạch Sùng.
Quý nhân dùng kẻ anh hùng,
Rắp toan muốn hỏi nhà nông ê hề.
Thực thà chân chỉ thú quê,
Chuyên cần nông nghiệp là nghề đoan trang.
Gặp thời là được thọ khang,
Tam đa, ngũ phúc rõ ràng trời cho.


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005