Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
80 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 25/11/2020 15:07 bởi tôn tiền tử
Ngô Như Sâm là giáo viên dạy văn, đã nghỉ hưu, hiện sống tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bách tự lệnh - Kỷ thượng ngưng trần hí hoạ mai nhất chi (Hồ Huệ Trai)
  1
 2. Bất ẩm tặng quan kỹ (Đỗ Mục)
  6
 3. Bi Ngô Vương thành (Đỗ Mục)
  6
 4. Biện nhân chu hành đáp Trương Hỗ (Đỗ Mục)
  6
 5. Biên thượng vãn thu (Đỗ Mục)
  6
 6. Biên thượng văn Hồ già kỳ 2 (Đỗ Mục)
  6
 7. Biên thượng văn Hồ già kỳ 3 (Đỗ Mục)
  6
 8. Bồ tát man (Nguỵ Ngoạn)
  1
 9. Bốc toán tử (Nghiêm Nhị)
  3
 10. Bồn Trì (Đỗ Mục)
  6
 11. Chu Pha tuyệt cú kỳ 2 (Đỗ Mục)
  5
 12. Cung từ kỳ 07 (Dương hoàng hậu)
  2
 13. Cung từ kỳ 1 (Đỗ Mục)
  6
 14. Cung từ kỳ 13 (Dương hoàng hậu)
  2
 15. Cung từ kỳ 86 (Hoa Nhị phu nhân)
  1
 16. Cung từ kỳ 96 (Hoa Nhị phu nhân)
  1
 17. Đại Ngô Hưng kỹ xuân sơ ký Tiết quân sự (Đỗ Mục)
  5
 18. Đăng Cửu Phong lâu ký Trương Hỗ (Đỗ Mục)
  4
 19. Đề bích (Lục Du thiếp)
  1
 20. Đề Kính Ái tự lâu (Đỗ Mục)
  6
 21. Đề Tề An thành lâu (Đỗ Mục)
  6
 22. Đề Tuyên Châu Khai Nguyên tự thuỷ các, các hạ Uyển Khê, Giáp Khê cư nhân (Đỗ Mục)
  4
 23. Điệp luyến hoa (Chu Thục Chân)
  4
 24. Độc chước (Đỗ Mục)
  7
 25. Độc Hàn Đỗ tập (Đỗ Mục)
  5
 26. Giá cô thiên (Nguyệt mãn Bồng Hồ xán lạn đăng) (Khuyết danh Trung Quốc)
  1
 27. Giảm tự mộc lan hoa (Hoài thượng nữ)
  1
 28. Giảm tự mộc lan hoa - Xuân oán (Chu Thục Chân)
  1
 29. Giang đình oán (Tiểu long nữ)
  1
 30. Giang lâu (Đỗ Mục)
  5
 31. Hoà Lệnh Hồ thị ngự thưởng huệ thảo (Đỗ Mục)
  5
 32. Hoài quy (Đỗ Mục)
  6
 33. Hoán khê sa (Triệu Lệnh Trĩ)
  1
 34. Hữu cảm (Đỗ Mục)
  6
 35. Khuê tình (Đỗ Mục)
  6
 36. Ký viễn (Chiêm Mậu Quang thê)
  1
 37. Ký viễn (Chiêm Quang Mậu thê)
  1
 38. Lạc hoa (Chu Thục Chân)
  9
 39. Mãn đình phương (Từ Quân Bảo thê)
  2
 40. Mãn giang hồng - Đề dịch bích (Vương Thanh Huệ)
  1
 41. Ngụ đề (Đỗ Mục)
  6
 42. Nguyên dạ (Chu Thục Chân)
  4
 43. Nguyệt hoa thanh - Lê hoa (Chu Thục Chân)
  1
 44. Ngư gia ngạo - Ký mộng (Lý Thanh Chiếu)
  2
 45. Nhãn nhi mị (Chu Thục Chân)
  3
 46. Nhập Trà Sơn hạ đề Thuỷ Khẩu thảo thị tuyệt cú (Đỗ Mục)
  5
 47. Nhất tiễn mai - Biệt sầu (Lý Thanh Chiếu)
  11
 48. Như mộng lệnh (Nghiêm Nhị)
  1
 49. Như mộng lệnh kỳ 2 (Lý Thanh Chiếu)
  5
 50. Niệm nô kiều (Lý Thanh Chiếu)
  3
 51. Phụng Hoàng đài thượng ức xuy tiêu (Lý Thanh Chiếu)
  3
 52. Sinh tra tử (Chu Thục Chân)
  4
 53. Sinh tra tử (Lục Du thiếp)
  1
 54. Sơ đông dạ ẩm (Đỗ Mục)
  6
 55. Tảo mai (Lưu Nguyên Tải thê)
  1
 56. Tặng Thẩm học sĩ Trương ca nhân (Đỗ Mục)
  4
 57. Tặng Trần Mộng Hoà (Chu thị)
  1
 58. Tề An quận vãn thu (Đỗ Mục)
  5
 59. Thanh thanh mạn (Lý Thanh Chiếu)
  4
 60. Thu dạ (Chu Thục Chân)
  3
 61. Thu dạ ký Thuỷ Nguyệt, Thuỷ Vân nhị côn ngọc (Vương Thanh Huệ)
  1
 62. Thuỷ long ngâm - Hoài hà chu trung dạ văn cung nhân cầm thanh (Uông Nguyên Lượng)
  1
 63. Thư hoài (Đỗ Mục)
  5
 64. Thước kiều tiên (Nghiêm Nhị)
  1
 65. Thước kiều tiên - Đáp Phóng Ông khách tự giải (Tây Thục kỹ)
  1
 66. Tích biệt (Triệu Thịnh mẫu)
  1
 67. Tống Lý Quần Ngọc phó cử (Đỗ Mục)
  6
 68. Tống Thuỷ Vân quy Ngô (Chương Diệu Ý)
  1
 69. Trà Sơn hạ tác (Đỗ Mục)
  6
 70. Trì Châu xuân tống tiền tiến sĩ Khoái Hi Dật (Đỗ Mục)
  5
 71. Trùng tống (Đỗ Mục)
  5
 72. Tuyệt cú (Triệu Lệnh Trĩ thê Vương thị)
  1
 73. Tự Tuyên Thành phó quan thướng kinh (Đỗ Mục)
  5
 74. Tức cảnh (Chu Thục Chân)
  6
 75. Tương phó Tuyên Châu lưu đề Dương Châu Thiền Trí tự (Đỗ Mục)
  6
 76. Vĩnh ngộ lạc - Nguyên tiêu (Lý Thanh Chiếu)
  2
 77. Vọng Giang Nam kỳ 1 (Kim đức thục)
  1
 78. Vũ Lăng xuân (Liên Tĩnh Nữ)
  1
 79. Vũ Lăng xuân - Vãn xuân (Lý Thanh Chiếu)
  7
 80. Yết Kim môn (Chu Thục Chân)
  5