15.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/03/2007 18:21 bởi Vanachi
Nghiêm Nhị 嚴蕊 tự Ấu Phương 幼芳, là một quan kỹ ở Đài Châu, Chiết Giang đời Nam Tống.