Hồng mà, đâu phải hạnh hoa
Trắng mà, cũng chẳng phải là hoa lê
Hồng hồng trắng trắng ngoài kia
Đã từng lắm kẻ say mê đêm ngày
Tình riêng gửi gió đông rày
Nhớ nghe hoa ấy, tình này Vũ Lăng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)