Thiên Thai nước cuốn hoa đào,
Cửa vào lấp kín mây bao non thần.
Quên đường lúc trở về trần,
Lưu Lang chỉ được một lần đến thôi.
Tị Tần gái chẳng biết đâu,
Lấy nhằm ngư phủ gây sầu chán chê.
Đừng trồng đào dọc bên khe,
Gió đông thổi rụng bay về Vũ Lăng.

tửu tận tình do tại