Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 19/04/2020 08:46 bởi tôn tiền tử
Vương thị 王氏 là vợ họ Vương của Triệu Lệnh Trĩ 趙令畤 (1051-1134).