貧交行

翻手作雲覆手雨,
紛紛輕薄何須數?
君不見管鮑貧時交,
此道今人棄如土。

 

Bần giao hành

Phiên thủ tác vân, phúc thủ vũ,
Phân phân khinh bạc hà tu sổ ?
Quân bất kiến Quản, Bão bần thì giao,
Thử đạo kim nhân khí như thổ.

 

Dịch nghĩa

Lật bàn tay làm ra mây, trở bàn tay làm ra mưa
Hằng hà sa số những người khinh bạc
Bạn có thấy chăng chuyện giao du giữa Quản Trọng và Bão Thúc Nha lúc bần hàn
Đạo bằng hữu ấy thời này người ta ném như đất cát


(Năm 752)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Sấp ngửa bàn tay bao tráo trở,
Bọn người khinh bạc kẻ vô số.
Thấy chăng? Quản, Bão bạn thuở nghèo,
Đạo ấy chừ coi như đất thó.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mây ngửa bàn tay, mưa lật rúc,
Hạng người khinh bạc, thôi lúc nhúc.
Thấy chăng: Quản Bão bạn hàn vi,
Đạo ấy, người nay xem đất cục.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mây: ngửa bàn tay, sấp: mưa rào,
Hạng người khinh bạc cứ lao nhao.
Thấy chăng, Quản Bão, tình nối khố,
Giờ xem đạo ấy tựa đất khô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mây mưa tráo trở bàn tay
Những tuồng khinh bạc đời này biết bao
Không coi giao nghị Quản Bào
Mà nay đạo ấy rẻ sao như bùn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Mây mưa tráo trở, lật bàn tay,
Khinh bạc thói đời khắp đó đây.
Bào, Quản thân tình sao chẳng ngắm,
Thời nay đạo ấy mấy ai hay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mây mưa tráo trở bàn tay lật,
Kinh bạc thói đời nhan nhản thật.
Anh chẳng xem: Bào Quản bạn lúc nghéo,
Người nay đạo ấy rẻ như đất!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tình đời rày gió mai mưa,
Thói đời khinh bạc có chừa ai đâu?
Quản, Bào xưa khi nghèo kết bạn,
Đạo ấy nay mất hẳn từ lâu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngửa tay làm mây, lật làm gió,
Trong đời biết bao người tráo trở.
Người thấy chăng tình bạn Quản, Bào
Lối đó người nay coi đồ bỏ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mây, mưa, như thể lật bàn tay,
Khinh bạc, thói đời vẫn lắm thay.
Anh thấy Quản, Bào, nghèo kết bạn,
Đạo xưa như đất, những người nay!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây mưa xấp ngửa bàn tay
Thói đời lật lọng rẫy đầy thấy chưa
Bạn nghèo Bào Quản thời xưa
Bây giờ đạo ấy rẻ vừa đất đen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối