01/10/2022 00:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bần giao hành
貧交行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/06/2007 19:15

 

Nguyên tác

翻手作雲覆手雨,
紛紛輕薄何須數?
君不見管鮑貧時交,
此道今人棄如土。

Phiên âm

Phiên thủ tác vân, phúc thủ vũ,
Phân phân khinh bạc hà tu sổ ?
Quân bất kiến Quản, Bão[1] bần thì giao,
Thử đạo kim nhân khí như thổ.

Dịch nghĩa

Lật bàn tay làm ra mây, trở bàn tay làm ra mưa
Hằng hà sa số những người khinh bạc
Bạn có thấy chăng chuyện giao du giữa Quản Trọng và Bão Thúc Nha lúc bần hàn
Đạo bằng hữu ấy thời này người ta ném như đất cát

Bản dịch của Nam Trân

Sấp ngửa bàn tay bao tráo trở,
Bọn người khinh bạc kẻ vô số.
Thấy chăng? Quản, Bão bạn thuở nghèo,
Đạo ấy chừ coi như đất thó.
(Năm 752)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
[1] Quản Trọng 管仲 (725 tr.CN - 645 tr.CN) và Bão Thúc Nha 鮑叔牙 (có nơi phiên âm là Bào Thúc Nha, 723 tr.CN - 644 tr.CN), người thời Xuân Thu, thuở hàn vi kết bạn tri kỷ, sau đều làm quan to. Khi Quản mắc tội có thể bị xử chém, Bão hết sức biện bạch cho bạn thoát nạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bần giao hành