Thời kỳ này từ năm Thiên Bảo thứ 5 (746) đến năm thứ 14 (755). Đỗ Phủ đến Trường An với mục đích ra làm quan. Ông ứng thí năm Thiên Bảo thứ 6 nhưng bị Lý Lâm Phủ thao túng gạt bỏ. Sau khi tới Trường An không lâu thì phụ thân ông qua đời, ông bắt đầu rơi vào thời kỳ khốn đốn mưu sinh. Năm Thiên Bảo thứ 10, Huyền Tông cử hành đại lễ, ông dâng lên Tam đại lễ phú, được ghi tên vào tập hiền viện chờ bổ dụng bị Lý Lâm Phủ cản trở nên mãi đến 4 năm sau mới được bổ làm Hà Tây huyện uý nhưng Đỗ Phủ quyết không nhậm chức vì chức huyện uý này buộc ông phải cúi đầu vâng lệnh quan trên, đánh đập kẻ dưới. Bị ông cự tuyệt giai cấp thống trị nhà Đường giao cho ông chức quản lý kho quân giới.

 

 1. Bạch Thuỷ minh phủ cữu trạch hỉ vũ, đắc qua tự
  4
 2. Bạch ty hành
  3
 3. Bần giao hành
  14
 4. Bệnh hậu ngộ Vương Kỳ ẩm tặng ca
  1
 5. Binh xa hành
  10
 6. Bồi chư quý công tử Trượng Bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 1
  7
 7. Bồi chư quý công tử Trượng bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 2
  6
 8. Bồi Lý kim ngô hoa hạ ẩm
  4
 9. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 1
  6
 10. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 10
  3
 11. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 2
  3
 12. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 3
  3
 13. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 4
  3
 14. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 5
  3
 15. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 6
  3
 16. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 7
  3
 17. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 8
  3
 18. Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 9
  3
 19. Cao đô hộ thông mã hành
  3
 20. Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 1
  3
 21. Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 2
  3
 22. Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 3
  3
 23. Cửu nhật Dương Phụng Tiên hội Bạch Thuỷ Thôi minh phủ
  3
 24. Cửu nhật Khúc Giang
  3
 25. Cửu nhật ký Sầm Tham
  2
 26. Dạ thính Hứa thập nhất Tổn tụng thi ái nhi hữu tác
  2
 27. Dữ Hộ huyện Nguyên đại thiếu phủ yến Mỹ Bi
  3
 28. Đầu giản Hàm, Hoa lưỡng huyện chư tử
  6
 29. Đầu tặng Kha Thư khai phủ Hàn nhị thập vận
  1
 30. Đỗ Vị trạch thủ tuế
  3
 31. Đồng chư công “Đăng Từ Ân tự tháp”
  5
 32. Đông nhật hữu hoài Lý Bạch
  7
 33. Đông nhật Lạc thành bắc, yết Huyền Nguyên Hoàng Đế miếu
  1
 34. Hạ nhật Lý công kiến phỏng
  3
 35. Hậu xuất tái kỳ 1
  6
 36. Hậu xuất tái kỳ 2
  6
 37. Hậu xuất tái kỳ 3
  6
 38. Hậu xuất tái kỳ 4
  6
 39. Hậu xuất tái kỳ 5
  6
 40. Hí giản Trịnh quảng văn kiêm trình Tô tư nghiệp
  6
 41. Huyền Đô đàn ca ký Nguyên dật nhân
  3
 42. Khiển hứng (Ký Tử hảo nam nhi)
  4
 43. Khổ vũ phụng ký Lũng Tây công kiêm trình Vương trưng sĩ
  1
 44. Khúc giang tam chương, chương ngũ cú
  6
 45. Khứ hĩ hành
  3
 46. Kiều Lăng thi tam thập vận, nhân trình huyện nội chư quan
  1
 47. Kim tịch hành - Tự Tề, Triệu tây quy chí Hàm Dương tác
  5
 48. Kính tặng Trịnh gián nghị thập vận
  3
 49. Ký Cao tam thập ngũ thư ký
  2
 50. Lạc Du viên ca
  3
 51. Lệ nhân hành
  6
 52. Mỹ Bi hành
  2
 53. Mỹ Bi tây nam đài
  1
 54. Nguỵ tướng quân ca
  3
 55. Phụng đồng Quách cấp sự “Thang đông linh tưu tác”
  2
 56. Phụng lưu tặng tập hiền viện Thôi, Vu nhị học sĩ
  2
 57. Phụng tặng thái thường Trương khanh nhị thập vận
  1
 58. Phụng tặng Tiên Vu kinh triệu nhị thập vận
  1
 59. Phụng tặng Vi tả thừa trượng nhị thập nhị vận
  6
 60. Phụng Tiên Lưu thiếu phủ tân hoạ sơn thuỷ chướng ca
  3
 61. Quắc quốc phu nhân
  7
 62. Sa Uyển hành
  1
 63. Tặng đặc tiến Nhữ Dương vương nhị thập vận
  1
 64. Tặng Điền cửu phán quan Lương Khâu
  3
 65. Tặng hàn lâm Trương tứ học sĩ
  1
 66. Tặng hiến nạp sứ khởi cư Điền xá nhân Trừng
  2
 67. Tặng tì bộ Tiêu lang trung thập huynh
  2
 68. Tặng Vi tả thừa trượng
  2
 69. Thán đình tiền cam cúc hoa
  8
 70. Thành Tây bi phiếm chu
  6
 71. Thị tòng tôn Tế
  1
 72. Thiên Dục phiêu kỵ ca
  6
 73. Thôi phò mã sơn đình yến tập
  3
 74. Thông mã hành
  1
 75. Thu vũ thán kỳ 1
  10
 76. Thu vũ thán kỳ 2
  10
 77. Thu vũ thán kỳ 3
  9
 78. Thừa Thẩm bát trượng Đông Mỹ trừ thiện bộ viên ngoại, trở vũ vị toại trì hạ, phụng ký thử thi
  1
 79. Thướng Vi tả tướng nhị thập vận
  1
 80. Tiền xuất tái kỳ 1
  7
 81. Tiền xuất tái kỳ 2
  7
 82. Tiền xuất tái kỳ 3
  6
 83. Tiền xuất tái kỳ 4
  6
 84. Tiền xuất tái kỳ 5
  6
 85. Tiền xuất tái kỳ 6
  8
 86. Tiền xuất tái kỳ 7
  6
 87. Tiền xuất tái kỳ 8
  7
 88. Tiền xuất tái kỳ 9
  6
 89. Tống Bùi nhị Cầu tác uý Vĩnh Gia
  5
 90. Tống Cao tam thập ngũ thư ký
  1
 91. Tống Khổng Sào Phủ tạ bệnh quy du Giang Đông, kiêm trình Lý Bạch
  7
 92. Tống Sái Hy Lỗ đô uý hoàn Lũng Hữu, nhân ký Cao tam thập ngũ thư ký
  2
 93. Tống Trương thập nhị tham quân phó Thục Châu, nhân trình Dương ngũ thị ngự
  3
 94. Tống Vi thư ký phó An Tây
  3
 95. Trịnh phò mã trạch yến động trung
  4
 96. Trùng du Hà thị kỳ 1
  4
 97. Trùng du Hà thị kỳ 2
  4
 98. Trùng du Hà thị kỳ 3
  3
 99. Trùng du Hà thị kỳ 4
  3
 100. Trùng du Hà thị kỳ 5
  4
 101. Tuý ca hành - Biệt tòng điệt Cần lạc đệ quy, cần nhất tác khuyến
  2
 102. Tuý thì ca - Tặng Quảng Văn quán bác sĩ Trịnh Kiền
  7
 103. Từ khanh nhị tử ca
  2
 104. Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự
  7
 105. Xuân nhật ức Lý Bạch
  14