Bốn bề công nợ eo sèo,
Chỉ vì một nỗi tôi nghèo mà thôi.
Tôi làm tôi chẳng có chơi,
Nghèo đâu nghèo mãi trời ơi hỡi trời!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]