Em về sứ xở những loài hoa,
Huỳnh cúc mai lan sắc hiền hoà.
Thiên địa tạo ra nhằm mục đích,
Trang trí thêm cho trái đất này.