Nhà nghèo như giỏ thủng trôn,
Nhà giàu như bạc bỏ hòm xưa nay.
Nghèo đâu nghèo mãi thế này,
Mất chúng, mất bạn vì nay tội nghèo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]