Nhà nghèo như giỏ thủng trôn,
Nhà giàu như bạc bỏ hòm xưa nay.
Nghèo đâu nghèo mãi thế này,
Mất chúng, mất bạn vì nay tội nghèo.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)