Cái túng xem ra đệ nhất ông,
Có ai là bậc thứ nhì không?
Gió trăng kho sẵn tiêu không hết,
Ngày tháng vần xoay mãi chẳng cùng.
Một bộ áo tàu coi cũng “hổ”,
Ba gian nhà khách chạm thời “long”.
Nhà vua nếu mở khoa thi túng,
Tất đỗ khôi nguyên chiếm bảng rồng.


Buổi thiếu thời, ông thi mãi không đỗ, nhà càng túng quẫn, làm bài thơ này.

Nguồn:
1. Lãng Nhân, Giai thoại làng nho, Nam Chi tùng thư xuất bản, Sài Gòn, 1966
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004