Mây phủ đài cao bóng ác tà
Khánh đâu rừng vắng vẳng nghe qua
Ba xuân trăng tỏ nghìn non quạnh
Sáu cõi trời cao vạn dặm xa
Ân nặng bao phen tờ dụ xuống
Tình riêng những ngại bụi đời nhơ
Cái danh ràng buộc thêm nhiều chuyện
Khúc cũ ngâm tràn luống ngẩn ngơ


(Bản dịch thơ của chính tác giả)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.