Ai quen thuộc ấy có tình ưa,
Điếm lạnh đầu am, cỏ phất phơ.
Mai át mùi hoa lừng tiệc yến,
Cúc lìa hương nguyệt thấu rèm thưa.
Chén hoà bạch tuyết nghiêng bầu rượu,
Trận áp thanh phong đánh cuộc cờ.
Rêu biếc in sương theo bước khách,
Giầy hoa lỏng lẻo tới đàn thơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.