Dặm liễu đường mai vẫn lối này
Tấc riêng riêng những ngậm ngùi thay
Thư lâu phượng các còn ghi nhớ
Cỏ nội linh sao đã mọc đầy
Hoa biểu bao giờ tin hạc lại
Tuyết nê còn đó cánh hồng bay
Thoảng nghi như giục cơn buồn tới
Mấy tiếng ca ca rặng luỹ thầy


Ngôi nhà này của người anh tác giả là Võ Duy Đề. Ông thi đỗ tú tài, không tham luyến công danh, an phận với chức vụ Giáo thụ, mất năm Kỷ Dậu (1849), đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước. Khoảng năm Tân Hợi (1851), Võ Duy Thanh đi thi hội, truy niệm ông bằng bài này.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004