Hỡi ơi!
Trời đất còn dài,
Xưa nay dễ mấy?

Ông những làm sao?
Tôi đà biết thảy!

Khói Gia Định khí mù xông nghịt biển, đành có người thay mệnh đại huynh;
Súng Thăng Long khi phá cửa tan thành, chỉ để khách oan hồn trưởng tử.

Kỳ nhiên khải kỳ nhiên;
Như thử phục như thử
.

Tây đứa nựa, Tô đứa nựa, nỡ đem nhĩ mục đi đâu;
Bắn làm sao, lạng làm sao, luống để hình hài chi đó!

Chết chả chết vô chỗ chết, thịt gan phục quốc, phục tướng phục quân;
Ai mà ai, ai lại với ai, rõ mặt Bình Tây đại nguyên suý.

Nay thờ:
Mấy chén rượu nồng;
Vài câu nói ví.

Cho hay:
Việt địa có hiền nhân.

Mới biết:
Nam thiên nhiều chính khí.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]