Nước non xưa vẫn nước non này,
Cõi Bắc ngàn Nam suốt một dây.
Ba tỉnh cát lầm đương rộn nỗi,
Chín lần gươm báu phải trao tay.
Đẩy xe vâng chỉ không dong giặc,
Truyền hịch ra quân sớm định ngày.
Cờ tía những mong tin báo tiệp,
Tên ghi gác khói, tượng đài mây.


Năm 1859, quân Pháp đánh chiếm cửa Đà Nẵng và 3 tỉnh Nam Kỳ. Vua Tự Đức phái ông Nguyễn Tri Phương vào nam để chống giữ. Vũ Duy Thanh tiễn bạn bằng bài thơ này.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]