đúng là đáng để nổi da gà thật! shock quá! sao Nguyễn Khuyến có thể nghĩ ra được bài này nhỉ? phải học tập mới được!