Trăm năm hai sông núi vẫn còn đây
Đệ nhất Hùng quan chính chỗ nầy
Ngựa bể đua chen dàn trận sóng
Cờ non phất phới kéo hàng mây
Luỹ thành đã mỏi quay đầu Bắc
Hoa cỏ dường như ngã bóng Tây
Dâu bể dạ tràng nào có biết
Hoài công xe cát bấy nhiêu ngày!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]