Mắt mòn bên Á lại bên Âu,
Mà nước non nhà có thấy đâu?
Kiến cỏ kêu trời khi lỡ bước,
Mưa ngâu giục khách mấy cơn sầu.
Tấc lòng muôn dặm đôi hàng lệ,
Chiếc bóng năm canh một dĩa dầu.
Trướng phụng kìa ai chờ đợi đó,
Tấm lòng thổn thức suốt canh thâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]