Sấm thét mưa dồn cát bụi bay,
Thanh bình riêng một cõi Nam nầy.
Non sông đất cũ vừng trăng mới,
Hoa cỏ trời xuân ngọn gió tây.
Hớn hở chim lồng ganh cá chậu,
Nghênh ngang ngựa cỡi nhạo trâu cày.
Bực mình muốn đánh tan cơn mộng,
Một tỉnh mà mười vẫn cứ say.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]