Khí tiết trời Nam trải một vùng
Cảnh quan hùng vĩ ý thơ lung
Núi xây nhà cửa mây vần vủ
Đất dựng dậu phên sóng chập chùng
Hiểm trở tự nhiên, nhất địch vạn
An toàn thanh thoát, tín thông trung
Mâm vàng chúc nước nhà an lạc
Gian khổ bề tôi quyết tới cùng

tửu tận tình do tại