Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]