Nghìn trùng sa mạc núi muôn trùng
Chẳng nghĩ về ba năm đốt hoang
Máu mắt chinh phu đà chảy hết
Dương Quan ai hát dưới đêm trăng

tửu tận tình do tại