Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 03/08/2014 21:57 bởi tôn tiền tử
Thương Thái 商采 tự Vân Y 雲衣, người Sơn Âm, Chiết Giang, vợ của chư sinh La Ngạc Thanh 羅萼青, có thi tập "Hoa gian thảo" 花間草, "Lục song thảo" 綠窗草.