Yên ngựa treo cung cứng với tên
Hà Dương say ngủ áo lạnh băng
Phong hoả bừng đêm nghe địch đến
Cùng ngóng về xa dưới bóng trăng

tửu tận tình do tại