Trải qua hạn lụt nhiều lần
Nhìn nay quang cảnh hoang tàn Tam Ngô
Dân nghèo lễ phép thờ ơ
Cõi còm dân sợ thuế tô chuyển vùng
Đất cằn bỏ việc nhà nông
Hoá hoang cát phủ cánh đồng mạch xưa
Biết làm sao, sống trờ trờ
Khó khăn lo lắng mắt trơ ra nhìn

tửu tận tình do tại