Triều Hán chuộng công cao từng trải
Hán nhiều người lập đại công huân
Tay dao đồ tể làm nên
Huống chi Vệ Hoắc là thân gia trời
Thân gia trời mặt mày rạng rỡ
Quát gió mây người sợ oai hùng
Hỗn Tà ngày ấy cũng vương
Chiếu vua sai lập chiến công biên thuỳ
Chấp kim ngô thiếu chi theo luỵ
Đòn vọt như kỵ uý khác nào
Đô vua kiến tiệp vào chầu
Công nhiên trước điện kiếm đeo đi giầy
Núi Yên Nhiên khắc dài tên họ
Sung Quốc đồ vạch rõ lược phương
Khách Vũ An cướp ruộng nương
Hoắc nô chợ sớm rỡ ruông chẳng nề
Trưng đồ ngọc đem về phủ đệ
Tước ban cho con trẻ cũng hầu
Lâu dài hứa nặng thề sâu
Ơn riêng mưa móc ngày nào không ban
Tựa lại phục tuần hoàn phúc hoạ
Đồ khi thường nghiêng ngả trước nay
Suối giếng tràn đán kêu ngày
Giải lông gí kiếm hoạ lây cả nhà
Vua thu lại đan thư thiết khoán
Vườn thỏ rừng hết nhẵn còn đâu
Con báo ơn bỗng cầm mâu
Ba nghìn nhanh hết giầy châu ai nào
Đất Bắc Mang một bầu không có
Muôn hào hoa như bó đuốc thay
Xe sau thấy vết trước quay
Xe sau chẳng tránh thấy ngay bại tàn
Thảy diệt vong Đậu Điền kém đức
Chùm lên đời Bác Lục công lao
Sóng cao bác thấy thuyền tàu
An nguy biết lúc chuyển chiều buồm quay
Khi công thành biết ngay cung cất
Phạm Lãi riêng rất biết dương buồm

tửu tận tình do tại