Chuyển núi đường mất hút
Hiểm hơn đường trong Xuyên
Gặp vách này thẳng đứng
Khó bám xuống bằng chân
Phải nhờ thang trăm bậc
Ai đếm quanh chín lần
Chí hăng thăm nơi lạ
Bước đi không ngại ngần
Khí mạnh cùng sức gắng
Khấp khểnh phẳng bằng liền
Quanh co nhìn mờ mắt
Mấp mô thế khó san
Ngòi Liên Hoa qua được
Đường như hình rắn trườn
Hôm nay mây mù đọng
Mất quanh co bốn bên
Gậy chống sợ cát lún
Chân bước phòng rêu trơn
Nhấc cao chân gò dốc
Cảnh lạ lùng hiện lên
Có chỗ như tường cửa
Chỗ không đáy đặt chân
Ngỡ người bị nó nuốt
Lom khom luồn qua dần
Bụng cá ngao qua được
Người mỏi mệt định thần
Chim bay không dấu vết
Vắng hái củi người dân
Gặp Dung Thành đáng lẽ
Vì đường Đan Đài gần

tửu tận tình do tại