21.50
Nước: Trung Quốc (Thanh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dương Xuân (1 bài)
- Cố Tự Lập (2 bài)
- Triệu Chấp Tín (5 bài)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài)
- Thực Hiền (11 bài)
Tạo ngày 23/04/2019 22:36 bởi tôn tiền tử
Thẩm Đức Tiềm 沈德潜 (1673-1762) là thi nhân đời Thanh, tự Xác Sĩ 碻士, hiệu Quy Ngu 歸愚, người Trường Châu (nay là Tô Châu, Giang Tô). Ông đỗ tiến sĩ thời Càn Long, từ biên tu quan đến nội các học sĩ kiêm thị lang bộ lễ. Về thơ ông đã xướng thuyết cách điệu cổ thể tôn Nguỵ Hán, cận thể tôn Thịnh Đường, có ảnh hưởng rất lớn. Thơ ông chất cổ giản dị có hậu, chạm đến tệ chính đối với dân. Tác phẩm có Thẩm Quy Ngu toàn tập.