Phù Sai từng báo được thù sâu
Nhà Tống dời nam việc hỏng nhiều
Hoà nghị có người tăng lệ cống
Yên bề không chiếu phục Thần Châu
Trường Hoằng máu nóng trong triều đổ
Đỗ Vũ tiếng buồn ải bắc kiêu
Đỉnh núi Phượng Hoàng đừng tới ngóng
Đông thanh ai nhận được lăng khâu?

tửu tận tình do tại