Chưa có đánh giá nào
67 bài thơ
Tạo ngày 14/01/2010 19:57 bởi Vodanhthi, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 02/02/2010 21:37 bởi Vanachi
Hoà thượng Thích Huyền Vi giới thiệu Hội Hoa Đàm

Xem qua bản thảo tập Kinh Hiền của thầy Phạm Thiên Thư, thấy có nhiều công phu thi hóa truyện tích nhà Phật qua thể thơ lục bát uyển chuyển, chúng tôi hoan hỉ cho công việc làm hết sức can đảm và đầy sáng kiến của thầy.

Kinh Hiền Ngu nguyên chữ sanskrit là Damamùka Nidàna Sùtra, Trung Hoa dịch là “Hhien Yu yin yuen king” nằm trong Tạp tạng (Samyukta Pitaka). Kình có tất cả chín quyển, bốn mươi sáu chương. Tư tưởng Kinh này, chúng ta có thể gói gọn trong một bài kệ (gàthà) nhân duyên sau đây:

  Ye dharmà hetuprabhavà
  Hetum tesam tathàgato hyavadaya.
  Tesm ca yo nàirodha
  Evam vàdì mahàsramana.

  Mọi việc do nhân duyên sanh
  Đến khi tan hoại lẫn quanh theo chiều
  Thích-già, một bậc cao siêu
  Thường tuyên…

 

 1. Kệ khai kinh
  1
 2. Cơ duyên
  1
 3. Hội Phật dưới hoa
 4. Giữa đài mây toả
 5. Ngàn ngọn hương dâng
 6. Trăm con hạc trắng
 7. Hoa đơm hố lửa
 8. Huỷ thân cầu đạo
 9. Chim tiên cầu đạo
 10. Rũ áo hồng trần
 11. Giếng mắt rồng
 12. Trồng đào cúng Phật
 13. Lão đánh cá và thần biển
 14. Tìm duyên giải thoát
 15. Người con hiếu hạnh
 16. Thay đổi dung hoa
 17. Ngọc nở thành sen
 18. Bắc cầu dâng Phật
 19. Luyện kiếm độ đời
 20. Hạnh nhẫn nhục
 21. Chính đạo
 22. Phép mầu khai ngộ - phần 1
 23. Phép mầu khai ngộ - phần 2
 24. Phép mầu khai ngộ - phần 3
 25. Phép mầu khai ngộ - phần 4
 26. Phép mầu khai ngộ - phần 5
 27. Hạnh nguyện
 28. Đức vua và con voi
 29. Phép giới trai
 30. Nàng Vân Anh
 31. Tiền thân của vị vua trời
 32. Chàng Kim Thiên
 33. Dứt luỵ trần
 34. Chú Tâm Mai
 35. Sạch, nhơ cũng một lòng này
 36. Triệu Cát Tường
 37. Năm trăm người nghèo
 38. Bố thí đầu
 39. Bố thí mắt
 40. Năm trăm người mù
 41. Phụng Đô - phần 1
 42. Phụng Đô - phần 2
 43. Áo rách lòng vàng
 44. Đại Kiếp Tân Ninh
 45. Vi Diệu Tỳ-khiêu-ni - phần 1
 46. Vi Diệu Tỳ-khiêu-ni - phần 2
 47. Người mẹ từ hoà
 48. Hoá thân cứu đời
 49. Vẽ tranh hoá đạo
 50. Con rắn cúng ngọc
 51. Thắng lòng tham dục
 52. Nước vua Phạm Thiên
 53. Xuống biến tìm Kinh - phần 1
 54. Xuống biến tìm Kinh - phần 2
 55. Xuống biến tìm Kinh - phần 3
 56. Bà buôn tơ trợ đạo
 57. Con chim soi nước
 58. Nhân quả chẳng dời
 59. Một lòng trợ đạo - phần 1
 60. Một lòng trợ đạo - phần 2
 61. Một lòng trợ đạo - phần 3
 62. Một lòng trợ đạo - phần 4
 63. Vì đức quên thân
 64. Cá ba đầu
 65. Chúa tiên cúng Phật
 66. Thiên tán ca - phần 1
 67. Thiên tán ca - phần 2