Trần gian một thoáng hoá hư không
     Huynh đệ cùng nhau rán hiệp đồng
     Gắng bước cho mau qua cỏi tục
     Dựng nhà Tam bảo chốn Thiên cung.

                                        Lãng tử Phi Vân : Triệu Minh Hiếu