Bài kệ này không có tựa, nằm ở đầu quyển Hội hoa đàm, trước tất cả những bài thơ khác. Vodanhthi mạo muội đặt tựa là "Kệ khai kinh". Nếu có gì sai xin được đại xá.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)