Bài kệ này không có tựa, nằm ở đầu quyển Hội hoa đàm, trước tất cả những bài thơ khác. Vodanhthi mạo muội đặt tựa là "Kệ khai kinh". Nếu có gì sai xin được đại xá.