Đất này giã Yên Đan
Tóc dựng người tức mạnh
Người trước đều đã qua
Nước sông nay còn lạnh


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017