桃花庵歌

桃花塢裏桃花庵,
桃花庵裏桃花仙。
桃花仙人種桃樹,
又摘桃花換酒錢。
酒醒只在花前坐,
酒醉還來花下眠。
半醒半醉日復日,
花落花開年復年。
但願老死花酒間,
不願鞠躬車馬前。
車塵馬足貴者趣,
酒盞花枝貧者緣。
若將富貴比貧賤,
一在平地一在天。
若將貧賤比車馬,
他得驅馳我得閑。
別人笑我忒瘋癲,
我笑他人看不穿。
不見五陵豪傑墓,
無花無酒鋤作田。

 

Đào hoa am ca

Đào hoa ổ lý đào hoa am,
Đào hoa am lý đào hoa tiên.
Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ,
Hựu trích đào hoa hoán tửu tiền.
Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ,
Tửu tuý hoàn lai hoa hạ miên.
Bán tỉnh bán tuý nhật phục nhật,
Hoa lạc hoa khai niên phục niên.
Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian,
Bất nguyện cúc cung xa mã tiền.
Xa trần mã túc quý giả thú,
Tửu trản hoa chi bần giả duyên.
Nhược tương phú quý tỉ bần tiện,
Nhất tại bình địa nhất tại thiên.
Nhược tương bần tiện tỉ xa mã,
Tha đắc khu trì ngã đắc nhàn.
Biệt nhân tiếu ngã thắc phong điên,
Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên.
Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ,
Vô hoa vô tửu sừ tác điền.

 

Dịch nghĩa

Trong thành hoa đào có am hoa đào
Trong am hoa đào có tiên hoa đào
Người tiên hoa đào trồng cây hoa đào
Lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu
Tỉnh rượu, thấy một mình ngồi trước hoa
Say rồi lại nằm ngủ dưới hoa
Nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày
Hoa rụng hoa nở năm này qua năm khác
Thà chết già trong rượu và hoa
Chứ không chịu quỵ luỵ trước xe ngựa
Thú vui phú quý của người là bụi xe vó ngựa
Duyên nghèo của ta là chén rượu cành hoa
Nếu đem phú quý so với nghèo hèn
Một ở đất bằng, một lên tới trời cao
Nếu đem bần tiện so với ngựa xe
Người phải tất tả, ta được nhàn nhã
Người ra đi cười ta gió lớn cuồng quay
Ta cười, người nhìn nhưng có hiểu đâu
Chẳng thấy mộ của hào kiệt Ngũ Lăng đó sao
Không hoa, không rượu, bị san bằng làm ruộng cày


Bài thơ này được tác giả đề trong bức hoạ nổi tiếng Khán tuyền thính phong đồ (Ngắm suối và lắng nghe gió) hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nam Kinh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạt Cát

Lũng Đào hoa, am hoa một mái,
Trong hoa am tự tại tiên hoa.
Tiên hoa trồng cội đào hoa,
Chiết cành ta lấy đổi ra rượu nồng.
Khi tỉnh rượu ung dung kề cận,
Uống say nằm ngủ khểnh dưới hoa.
Tỉnh say ngày lại ngày qua,
Hoa tươi hoa rụng la đà tháng năm.
Chốn ngựa xe chẳng cần luồn cúi,
Ước nguyền rằng chết với rượu hoa.
Bụi xe dấu ngựa cao xa,
Cành hoa chén rượu cùng ta duyên nghèo.
Đem phú quý so đo đạm bạc,
Một đất bằng một ngất trời xanh.
Ngựa xe đem sánh thanh bần,
Người toan bận rộn, ta phần thong dong.
Người cười ta cuồng ngông khờ khạo,
Ta cười người điên đảo ngược xuôi.
Ngũ lăng phần mộ san rồi,
Không hoa không rượu cũng thời ruộng sâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
144.07
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Ổ đào trong có am đào,
Tiên trong am mải tiêu dao tháng ngày,
Tay trồng mấy gốc đào đây,
Hái hoa đổi bạc mua ngay rượu về.
Trước hoa tỉnh rượu ngồi kề,
Rượu say lại dưới hoa kia ngủ vùi.
Tỉnh say say tỉnh suốt đời,
Hoa tàn hoa nở năm dời tháng qua.
Chết già trong chốn rượu hoa,
Lụy quỳ xe ngựa biết mà làm chi?
Thú sang thích ngựa xe đi,
Duyên nghèo rượu nọ hoa kia chớ phiền.
Giàu sang sánh thử nghèo hèn,
Một đằng dưới đất, một bên tận trời.
Nghèo hèn sánh ngựa xe chơi,
Ta thời nhàn nhã người thời bon chen.
Người cười ta quá cuồng điên,
Ta cười người tục đâu nhìn ra chi.
Mộ hào kiệt Vũ Lăng kia,
Cày san thành ruộng, còn gì rượu hoa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
104.10
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bat Gioi @www.maihoatrang.com

Thành đào hoa ấy đào hoa am
Am đào hoa có đào hoa tiên
Người tiên trồng hoa đào mấy gốc
Mua rượu đào hoa thay làm tiền
Say rượu dưới hoa vùi giấc mộng
Tỉnh rượu một mình ngồi trước hoa
Nửa tỉnh nửa say, ngày tiếp nối
Hoa nở hoa tàn, năm tháng qua
Uống rượu, thưởng hoa vui đến già
Quyết không quỵ luỵ trước vinh hoa
Phú quý công danh như vó bụi
Nhành hoa chén rượu ta với ta
Đem so phú quý với nghèo khó
Một tận đất đen, một tận trời
Đem so xe ngựa với bần tiện
Người sao vất vả, ta thảnh thơi
Người đi cười lớn, gió cuồng quay
Ta cũng cười người, người chẳng hay
Không thấy Ngũ Lăng hào kiệt mộ
Không rượu, không hoa hoá ruộng cày...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
104.70
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Ở thôn đào có am hoa
Trong am một vị tiên hoa thuở nào
Tiên hoa trồng cội hoa đào
Lại đem hoa hái đổi bầu rượu thơm
Tỉnh cơn ngồi cạnh gốc hương
Say thời nằm dưới cội đơm ngủ vùi
Tỉnh say ngày lại qua ngày
Hoa tàn hoa nở năm tày nối năm
Nguyện cùng hoa rượu chết nằm
Chẳng mong khom gối trước dằm ngựa xe
Người vui xa mã xênh xê
Kẻ nghèo ta đấy duyên tề rượu hoa
Bần hàn, phú quý so ra
Trời cao, đất lạnh sánh mà được sao
Ngựa xe tranh với thanh cao
Người thời tất bật, ta cầu thong dong
Người cười ta kẻ điên khùng
Ta cười người đấy, người chừng hiểu chăng?
Thấy không hào kiệt Ngũ Lăng
Mộ nào hoa rượu, đất san ruộng cày.

63.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đào Am giữa lũng hoa đào
Có tiên lánh bụi thuở nào lại đây
Rừng đào tiên để chốn này
Ta bẻ đổi rượu vui say mấy cành
Tỉnh ra hoa lại trước mình
Say say tỉnh tỉnh vô tình ngày qua
Hoa rụng rồi nở năm xa
Ước mong chết giữa rượu hoa thơm nồng
Ngựa xe luồn cúi chẳng mong
Dành người tham lục tiếc hồng đua chen
Cành hoa chén rượu làm duyên
Vui đời ẩn sĩ, không quen gác lầu
Bằng so ẩn sĩ – sang giàu
Như trời với đất biết bao cách trùng
Ngắm hoa nâng chén ung dung
Hơn ai xe ngựa long đong ưu phiền
Người đời cười trách ta điên
Ta cười người mãi u miên trong trần
Kìa xem hào kiệt Ngũ Lăng
Không hoa không rượu băng xăng cả đời.

Ngước mặt nhìn trời, cười quên thế sự
Thênh thang như gió, nhẹ nhàng bay bay
74.43
Trả lời
Ảnh đại diện

Dạ Ngọc Minh Anh

Mình lên trang baidu và thấy có một số chỗ khác so với bản chúng ta có.
苏州唐寅园版

桃花坞里桃花庵 桃花庵下桃花仙 桃花仙人种桃树 又折花枝当酒钱
Ở thôn đào có am hoa đào
Am hoa đào có tiên hoa đào
Tiên hoa đào lại từ cây đào
Lấy đổi cành hoa lấy đổi rượu.

酒醒只在花前坐 酒醉还须花下眠 花前花后日复日 酒醉酒醒年复年
Tỉnh rượu lại đã ngồi trước hoa
Say rượu lại chờ hoa rụng xuống
Trước hoa, sau hoa, ngày lại ngày
Say rượu, tỉnh rượu, năm lại năm.

不愿鞠躬车马前 但愿老死花酒间 车尘马足贵者趣 酒盏花枝贫者缘
Chẳng chịu cúi mình trước ngựa xe
Lại nguyện chết già giữa chốn hoa
Xe ngựa, quyền thế, kẻ đưa đón
Có rượu, có hoa, thiếu bạn cùng.

若将富贵比贫贱 一在平地一在天 若将贫贱比车马 他得驱驰我得闲
Đem phú quý so với bần tiện
Một chốn đất yên, một chốn tiên
Đem bần tiện so với ngựa xe
Người thích chạy ngựa, ta thích chuồng.

世人笑我忒疯癫 我笑世人看不穿 记得五陵豪杰墓 无酒无花锄作田
Nhân thế cười ta bảo khùng điên
Ta cười nhân thế nhìn chẳng "xuyên"
Nhớ mộ Ngũ lăng hào kiệt xưa
Không rượu, không hoa, cuốc đất làm.

Thiên niên nhược tuyết, thiên niên hàn.
Hàn băng niên kỷ, hàn băng tâm?
64.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Em thấy có bản k đủ mà thấy hay hay. k biết có sát nghĩa k

Đào hoa am ở rừng đào biếc,
Tiên tử đào hoa dưới gốc cây.
Người tiên gieo hạt chờ hoa nở,
Lại hái hoa đem đổi rượu say,
Tỉnh rượu ngắm nhìn hoa khoe sắc,
Say khướt giăng màn dưới hoa bay,
Thiên hạ chớ cười ta điên loạn,
Ta cười thiên hạ thấu chăng này.

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Am Hoa Đào nằm trong thung lũng
Tiên hoa đào sinh sống trong am
Cây đào tiên đã trồng nên
Hằng ngày đổi rượu bằng tiền hái hoa
Khi tỉnh rượu chẳng xa hoa được
Lúc say làm một giấc dưới hoa
Nửa say nửa tỉnh ngày qua
Hoa tàn hoa nở năm đà lại năm
Mong giữa hoa già nằm lúc thác
Chẳng muốn lưng khom trước ngựa xe
Kẻ sang xe ngựa thiết tha
Người nghèo chén rượu cành hoa duyên mời
Đem nghèo khó so nơi đài các
Có khác chi một vực một trời
Sang giàu nghèo khó so coi
Họ thời tất bật ta thời nhàn thân
Người cười bảo ta điên ta dại
Ta cười người thấy lại quá nông
Năm lăng hào kiệt thấy không
Không hoa không rượu thành đồng ruộng xanh

tửu tận tình do tại
42.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Am Đào Hoa giữa xóm Đào Hoa
Đào Hoa Am có Đào tiên ngụ
Đào được tiên trồng rộ nở hoa
Hái hoa đổi lấy tiền mua rượu
Rượu say dưới gốc hoa nằm ngủ
Rượu tỉnh riêng ngồi trước bóng hoa
Năm đi năm đến hoa tàn nở
Rượu tỉnh rượu say ngày lại qua
Chỉ mong già chết bên hoa rượu
Không muốn nghiêng mình trước ngựa xe
Chén rượu cành hoa vui biết đủ
Bụi xe vó ngựa thú xa hoa
Kẻ nghèo sánh với người giàu có
Đất thấp trời cao bao cách xa
Người lên xe ngựa ta nghèo khó
Người được người theo, nhàn đến ta
Người khác cười ta khùng hết cỡ
Ta cười người khác nhìn không ra
Ngũ Lăng hào kiệt đâu phần mộ?
Giờ biến ruộng cày không rượu hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Am Đào Hoa giữa xóm Đào
Đào Hoa Am có tiên đào trồng hoa
Hái hoa đổi rượu uống khà
Rượu say nằm dưới gốc hoa ngủ vùi
Rượu tỉnh ngồi trước hoa chơi
Năm qua năm lại hoa tươi hoa tàn
Ngày ngày say tỉnh mơ màng
Chỉ mong già chết giữa bàn rượu hoa
Chẳng ham lên ngựa xuống xe
Duyên bên chén rượu cành hoa vui đời
Bụi xe vó ngựa thú người
Thanh bần, phú quý đất trời cách xa
Bên nghèo, bên ngựa xe qua
Bên giàu bận rộn, bên ta rỗi nhàn
Thế nhân cười bảo ta điên
Ta cười nhân thế chẳng nhìn thấu chi
Ngũ Lăng phần mộ phẳng lì
Thành nơi cày ruộng thấy gì rượu hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời