Hoa vàng không chủ vì ai đẹp?
Tàn rụng khúc quanh chỗ giậu thưa.
Đem hết tiền vàng mua lấy phấn,
Một đời nhan sắc gió tây đưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.