Hoàng Vũ tên đầy đủ là Trần Hoàng Vũ, sinh ngày 18/08/1963, quê tại Gò Công Đông, Tiền Giang. Làm nghề ruộng, hiện ở tại xã Tân Tây, Gò Công Đông, Tiền Giang.