Phương Sóc lân la, đã hở cơ,
Ba phen trộm được há tình cờ!
Có ai ướm hỏi tiên Vương Mẫu,
Tin khá tin thì ngờ khá ngờ.