Năm sắp hết mà đất trời ấm áp
Hai châu chia khí hậu chính nơi đây
Câu Hồ Nam đã ngâm thơ Tử Mỹ
Lĩnh Ngoại văn bắt chước Đông Pha này
Bên kia sông rừng mơ hoa như tuyết
Gần kề mình ngọn núi quái sinh mây
Ba ngàn dặm đường đi không buồn lắm
Tiếc ngắm chiều không đủ trong rừng cây

tửu tận tình do tại