Từ buổi bụi Hồ vượt Hán Quan,
Lạc Y dằng dặc đã mười năm.
Thanh Đôn thân lão bên khe vắng,
Trước gió đông nhìn đóa mẫu đan (đơn)