Kinh Sở tháng ngày đã hết
Năm nay chẳng thấy hoa mai
Tưởng trong sương xanh ngọc đứng
Trên sông chỉ thoáng xóm nhà

tửu tận tình do tại