Nhớ trước ngọ kiều ngồi uống rượu
Ở trong toàn khách hào anh
Trăng tà nước chảy lặng trôi nhanh
Hạnh hoa thưa bóng rọi
Địch thổi tới bình minh
Hai chục năm hơn vèo giấc mộng
Thân này nghĩ đến mà kinh
Nhàn lên gác nhỏ ngắm trời xanh
Xưa nay bao sự việc
Ngư xướng vẳng ba canh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.