35.00
103 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 24/06/2005 19:27 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 16/04/2008 19:52 bởi Vanachi
Những bài thơ từ tập Thơ dâng (hay Lời dâng) của tác giả. Tập thơ được xuất bản lần đầu tiên năm 1910 bằng tiếng Bengali, sau đó được chính Tagore dịch sang tiếng Anh và xuất bản lại năm 1912.

 

 1. Bài số 001 Poem 1
  3
 2. Bài số 002 Poem 2
  2
 3. Bài số 003 Poem 3
  3
 4. Bài số 004 Poem 4
  1
 5. Bài số 005 Poem 5
  1
 6. Bài số 006 Poem 6
  4
 7. Bài số 007 Poem 7
  1
 8. Bài số 008 Poem 8
  1
 9. Bài số 009 Poem 9
  1
 10. Bài số 010 Poem 10
  1
 11. Bài số 011 - Thượng đế là lao động Poem 011
  3
 12. Bài số 012 Poem 12
  1
 13. Bài số 013 Poem 13
  1
 14. Bài số 014 Poem 14
  1
 15. Bài số 015 Poem 15
  1
 16. Bài số 016 Poem 16
  1
 17. Bài số 017 Poem 17
  1
 18. Bài số 018 Poem 18
  1
 19. Bài số 019 Poem 19
  1
 20. Bài số 020 Poem 20
  2
 21. Bài số 021 Poem 21
  1
 22. Bài số 022 Poem 22
  1
 23. Bài số 023 Poem 23
  2
 24. Bài số 024 Poem 24
  1
 25. Bài số 025 Poem 25
  1
 26. Bài số 026 Poem 26
  1
 27. Bài số 027 Poem 27
  1
 28. Bài số 028 Poem 28
  2
 29. Bài số 029 Poem 29
  2
 30. Bài số 030 Poem 30
  1
 31. Bài số 031 Poem 31
  2
 32. Bài số 032 Poem 32
  1
 33. Bài số 033 Poem 33
  1
 34. Bài số 034 Poem 34
  1
 35. Bài số 035 Poem 35
  2
 36. Bài số 036 Poem 36
  3
 37. Bài số 037 Poem 37
  1
 38. Bài số 038 Poem 38
  2
 39. Bài số 039 Poem 39
  2
 40. Bài số 040 Poem 40
  1
 41. Bài số 041 Poem 41
  1
 42. Bài số 042 Poem 42
  1
 43. Bài số 043 Poem 43
  1
 44. Bài số 044 Poem 44
  2
 45. Bài số 045 Poem 45
  1
 46. Bài số 046 Poem 46
  1
 47. Bài số 047 Poem 47
  1
 48. Bài số 048 Poem 48
  1
 49. Bài số 049 Poem 49
  1
 50. Bài số 050 Poem 50
  1
 51. Bài số 051 Poem 51
  1
 52. Bài số 052 Poem 52
  1
 53. Bài số 053 Poem 53
  1
 54. Bài số 054 Poem 54
  1
 55. Bài số 055 Poem 55
  1
 56. Bài số 056 Poem 56
  1
 57. Bài số 057 Poem 57
  1
 58. Bài số 058 Poem 58
  1
 59. Bài số 059 Poem 59
  1
 60. Bài số 060 Poem 60
  1
 61. Bài số 061 Poem 61
  1
 62. Bài số 062 Poem 62
  1
 63. Bài số 063 Poem 63
  1
 64. Bài số 064 Poem 64
  1
 65. Bài số 065 Poem 65
  1
 66. Bài số 066 Poem 66
  1
 67. Bài số 067 Poem 67
  1
 68. Bài số 068 Poem 68
  1
 69. Bài số 069 Poem 69
  1
 70. Bài số 070 Poem 70
  1
 71. Bài số 071 Poem 71
  1
 72. Bài số 072 Poem 72
  1
 73. Bài số 073 Poem 73
  1
 74. Bài số 074 Poem 74
  1
 75. Bài số 075 Poem 75
  1
 76. Bài số 076 Poem 76
  1
 77. Bài số 077 Poem 77
  1
 78. Bài số 078 Poem 78
  1
 79. Bài số 079 Poem 79
  1
 80. Bài số 080 Poem 80
  1
 81. Bài số 081 Poem 81
  1
 82. Bài số 082 Poem 82
  1
 83. Bài số 083 Poem 83
  1
 84. Bài số 084 Poem 84
  1
 85. Bài số 085 Poem 85
  1
 86. Bài số 086 Poem 86
  1
 87. Bài số 087 Poem 87
  2
 88. Bài số 088 Poem 88
  1
 89. Bài số 089 Poem 89
  1
 90. Bài số 090 Poem 90
  1
 91. Bài số 091 Poem 91
  1
 92. Bài số 092 Poem 92
  1
 93. Bài số 093 Poem 93
  1
 94. Bài số 094 Poem 94
  1
 95. Bài số 095 Poem 95
  1
 96. Bài số 096 Poem 96
  1
 97. Bài số 097 Poem 97
  1
 98. Bài số 098 Poem 98
  1
 99. Bài số 099 Poem 99
  1
 100. Bài số 100 Poem 100
  1
 101. Bài số 101 Poem 101
  2
 102. Bài số 102 Poem 102
  1
 103. Bài số 103 Poem 103
  1